Slovenija (novembar)

Slovenija

Ljubljana – Kranj – Klagenfurt i Bled
Paket aranžman – prevoz, smeštaj i razgledanja
4 DANA - 2 NOĆI – AUTOBUSOM
                                                                                                               

1.DAN putovanje (08.11.sreda) : BEOGRAD – LJUBLJANA                                                                

Sastanak grupe u 21.30 h sa PARKINGA  KOMBANK ARENE,   južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića (ulaz sa autoputa).  Predviđeno vreme polaska u 22.00 časova. Noćna vožnja preko Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.  

2.DAN (09.11. četvrtak): LJUBLJANA – KRANJ               

Po dolasku u Ljubljanu, informativno razgledanje grada i slobodno vreme. Nakon provedenog prepodneva u Ljubljani, kraća vožnja do Kranja i smeštaj u hotel. Slobodno vreme. NOĆENJE.     

3.DAN (10.11.petak): KRANJ – KLAGENFURT – KRANJ – BLED – KRANJ               

DORUČAK. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativni izlet do Austrije i poseta Klagenfurtu uz mogućnost šopinga u najvećem tržnom centru južne Austrije u centru Klagenfurta – City Arkaden. Povratak u Kranj. Slobodno veče za šetnju ovim šarmantnim, starim slovenskim gradom. Mogućnost večere u hotelu uz doplatu.  NOĆENJE.

4.DAN (11.11.subota): KRANJ – BLED - BEOGRAD. 

DORUČAK. Odjava iz  hotela, sastanak grupe oko 11.30. i kraća vožnja do Bleda.  Slobodno vreme na Bledu za šetnju pored jezera, obilazak crkvice ili vožnju brodićem (individualno); rastanak od ovog istinskog dragulja prirode – neka bude uz kafu i pravu »blejsku kremšnitu«. Polazak za Srbiju oko 14.30h. Dnevno-večernja vožnja preko Hrvatske uz kraća usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti. Očekivano vreme dolaska u Beograd na mesto polaska oko ponoći ( u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.

CENA PAKET ARANŽMANA IZRAŽENA U € PO OSOBI:
POLAZAK: 08. Novembar 2017 109 €
Hotel AZUL 3*
doplata za jednokrevetnu sobu     55 €

USLOVI PLAĆANJA: 

Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE  INTESA  za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: 

Celokupan iznos aranžmana do 12  mesečnih rata za korisnike VISA, MASTER i AMERICAN EXPRESS kreditnih kartica INTESA BANKE ili VISA, MASTER I DINA kreditnih kartica Komercijalne banke - isključivo u agenciji Argus Tours, ili  49  €   po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake mesečne rate bez kamate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

ARANŽMAN OBUHVATA:

Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu, 2 noćenja sa doručkom (samoposlužni tzv. »švedski sto ») u hotelu Azul 3* u Kranju u dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem, obilaske prema programu, usluge pratioca putovanja za vreme trajanja aranžmana i troškove organizacije putovanja u celini. 

ARANŽMAN NE OBUHVATA: 

Međunarodno putno osiguranje (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju  neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor,  individualne troškove koje putnici naprave u toku putovanja, sve druge nepomenute troškove.

Polazak autobusa iz Novog Sada datuma navedenog u programu putovanja. Povratak poslednjeg dana oko 01h .

DESTINACIJA                        MESTO POLASKA                       VREME  POLASKA                   MINIMUM                  DOPLATA

SLOVENIJA NOVI SAD – ŽELEZNIČKA STANICA                         20h                            25 PUTNIKA             1.500,00 DIN  !!!

 

OSIGURANJE: 

Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 448 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji ,  bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja  (Milutina Milankovica 134  Beograd)   – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati  broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja) 

FAKULTATIVNI IZLETI(cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama): Poludnevni izlet do Klagenfurta  15 € i obuhvata organizovan prevoz i panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča, uz mogućnost doplate za transfer do IKEA Platz-a u Klagenfurtu -  2€ ( minimalni broj putnika 20 ) .Minimalan broj prijavljenih za izlet Klagenfurt je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih organizator izleta zadržava pravo ponuditi prijavljenim putnicima više, korigovane cene u odnosu na objavljene koje isti nisu u obavezi da prihvate. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom zbog specifičnosti termina.

DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU 55 € I RADE SE ISKLJUČIVO NA UPIT.

Deca od 0-12 godina u pratnji dve punoplatežne osobe ostvaruju  popust od 10 %na cenu aranžmana. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.

 

NAPOMENE: U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. 

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. 

VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja. Važno obaveštenje - Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.


VAŽNA NAPOMENA: 

U slučaju nastupanja opravdanih razloga, I nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

OPIS HOTELA:

Hotel Azul  3* hotel  se nalazi u pregrađu grada Kranja. Sve sobe imaju TWC, sef, fen za kosu, mini bar (posebno se plaća), TV . Gostima hotela su na raspolaganju restoran i bar .Usluga doručka je samoposlužni tzv. “švedski sto”. www.hotel-azul.si

Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja - Uniqua osiguranja.
Program putovanja sa cenovnikom br. 2 od 15. 09. 2017.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

Podelite sa svojim prijateljima na Facebook-u