PLITVIČKA JEZERA 26.04.-28.04.2024.

Krenite sa nama u poseban doživljaj prirode. Šetajte, slušajte i nagledajte se ove lepote.


 

PLITVIČKA JEZERA

Termin putovanja: 26.04./28.04.2024.

 

Krenite sa nama u poseban doživljaj prirode. Šetajte, slušajte i nagledajte se ove lepote. Saznajte zašto je ovaj nacionalni park nezaobilazna tačka, na ruti kroz Hrvatsku. NP Plitvička jezera se nalaze najvećim delom na teritoriji opštine Korenica. Prostire se na površini od oko 30.000 hektara i čine ga 16 jezera (nastaju od vode iz Crne reke, Bjele reke i potoka Ljeskovac, a iz njih otiče reka Korana), brojne pećine, slapovi i izvori. Jezera se dele u grupu Gornja i Donja jezera i sva su pristupačna.

 

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan (petak, 26.04.2024.): Polazak iz Sombora oko 22:00 časova. Putovanje preko Kljajićeva, Sivca, Crvenke, Kule, Vrbasa, Novog Sada do Plitvičkih jezera, sa pauzama radi obavljanja graničnih formalnosti, predaha i osveženja.

2. dan (subota, 27.04.2024.): Dolazak u Nacionalni park u ranim jutarnjim časovima. Radi lakšeg kretanja u jezerskoj zoni, posetiocima koji ulaze u park na Ulazu 1 omogućen je izbor između četiri programa obilaska označenih zelenom bojom na informativnim pločama. Četiri programa koji započinju na Ulazu 2 označeni su narandžastom bojom. U parku saobraćaju električni brodovi (jezero Kozjak) i vozovi za prevoz posetilaca, a za čije korišćenje je potrebno imati važeću ulaznicu za Nacionalni park. U NP je dozvoljeno uneti hranu i piće, ali takođe ima i nekoliko restorana i objekata brze hrane. U parku je strogo zabranjeno šetanje van označenih staza, kao i kupanje u jezeru. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Polazak za Srbiju u kasnim popodnevnim časovima (oko 17:00-18:00).

3. dan (nedelja, 28.04.2024.): Dolazak na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima. Kraj programa.

 

CENA: 85 eura, za odrasle osobe / 75 eura, za osobe do 18 godina


NAČIN PLAĆANJA:

- akontacija 30% (plaćanje u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate) po osobi, prilikom rezervacije, ostatak najkasnije do 10 dana pred polazak;

- akontacija 30% (plaćanje u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate) po osobi, ostatak na rate čekovima bez kamate, poslednja rata dospeva najkasnije 20.06.2024. (realizacija 10. ili 20. u mesecu) - čekovi se deponuju u agenciji najkasnije do 10 dana pred put.


U CENU JE UKLJUČENO: prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja; usluge vodiča/pratioca za vreme trajanja putovanja; ulaznica za NP Plitvička jezera - podrazumeva doprinos za trajnu zaštitu i uređenje Nacionalnog parka, vožnju panoramskim vozilom, vožnju brodom, korišćenje toaleta na svim punktovima, 22 km staza oko  jezera, 36 km planinskih staza, osiguranje od nezgoda); troškovi organizacije putovanja.


U CENU NIJE UKLJUČENO: međunarodno putno osiguranje Generali (osigurana suma 30000 eura sa Covid-19 pokrićem) za osobe starosti do 18 god. 150,00 dinara, za osobe starosti od 18 god. do 70 god. 250,00 dinara (putno osiguranje se preporučuje za putovanje u inostranstvo, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju zemlje u koju putuju ili kroz koju prolaze); individualni troškovi i ostalo nepomenuto.

 

WEB SAJTOVI:

NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA: https://np-plitvicka-jezera.hr/

RESTORANI I KAFIĆI: https://np-plitvicka-jezera.hr/planirajte-posjet/ugostiteljstvo/

VAŽNA NAPOMENA: u okviru parka, u ugostiteljskim objektima se insistira na plaćanju karticom.


OPŠTE NAPOMENE: Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Preporuka je da putnici poseduju masku u toku putovanja. Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid-19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati. Imajući u vidu specifičnost situacije usled pandemije Covid-19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Mole se putnici da vode računa o svojim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Organizator putovanja zadržava pravo izmene izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Raspored sedenja u autobusu se određuje po datumu prijave. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije "Euro-line Pekez". Aranžman je rađen na bazi minimum 60 putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Prema zakonu o turizmu, član 79., za jednodnevne izlete (putovanja kraća od 24 sata), nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja. Kontakt za reklamacije je 069/1053010. Cenovnik br. 1 od 18.01.2024. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije "Euro-line Pekez" usaglašeni sa standardima YUTA.

Proverite raspoloživost za aranžman PLITVIČKA JEZERA 26.04.-28.04.2024.

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti