Venecija

sa uključenom posetom Trstu i Palmanovi i fakultativnoj poseti Padovi i Veroni 5 DANA - AUTOBUSOM


Venecija

sa uključenom posetom Trstu i Palmanovi
i fakultativnoj poseti Padovi i Veroni
5 DANA - AUTOBUSOM
Paket aranžman - prevoz i smeštaj

Venecija ("Kraljica Jadrana", "Nevesta mora", "Grad mostova", "Grad vode") je izgrađena na 118 malih ostrva u laguni,
sa kanalima umesto ulica, nizom crkava i raskošnih palata i iako danas predstavlja jedinstven urbani sklop - svaki njen
kutak priča priču davnih vremena moći i bogatstva. Ovo je grad zaljubljenika u umetnost i lepotu, ona je grad romantičara.

1.DAN putovanje (petak ): BEOGRAD - TRST
Sastanak grupe u 21.15h ( radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „ BAS
" , sa predviđenih perona od 34 do 41 ( ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predvidjene perone je iz
Karađorđeve ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predvidjeno vreme polaska u 22.00 h. Vožnja autobusom kroz Hrvatsku i
Sloveniju sa kraćim zadržavanjima radi odmora. Noćna vožnja.
2.DAN( subota ): TRST - okolina LIDO DI JESOLO
Dolazak u Trst u prepodnevnim satima. Odlazak na informativno razgledanje grada - pešačka tura (Ponte Roso, San
Antonio Nuovo, srpska crkva Sv. Spiridona, trg ujedinjenja Italije...). Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Sastanak
grupe na dogovorenom mestu u podnevnim satima i odlazak u jedan od poznatijih šoping centara u Evropi - Palmanova.
U poslepodnevnim časovima nastavak putovanja i smeštaj u hotelu u okolini Lido di Jesolo ili Venecije. NOĆENJE.
3.DAN(nedelja ): okolina LIDO DI JESOLO - PADOVA - VERONA - okolina LIDO DI JESOLO
DORUČAK. Slobodno vreme za individualne aktivnosti a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet za posetu i uživanje u
renesansnim gradovima Padovi (Trg Prato dela Vale, bazilika Sv. Antonia, spomenik Gatamelata, kapela Skrovenji, Palata
pravde, trg Erbe) i Veroni gradu čuvenom po najpoznatijoj legendi Romea i Julije (Trg Bra, Arena, Gospodski trg, palata i
grobnica porodice Skalideri, Romeova kuća, Julijin balkon) . Povratak u hotel. NOĆENJE.
4.DAN(ponedeljak ): okolina LIDO DI JESOLO - VENECIJA - BEOGRAD
DORUČAK. Napuštanje hotela posle doručka. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni izlet za Veneciju -
(odlazak do luke Punta Sabioni i vožnja brodom do trga Sv. Marka. Razgledanje grada - pešačka tura - trg Sv. Marka,
Bazilika, Duždeva Palata, most Rialto, most Uzdisaja,...). Slobodno vreme za individualne aktivnosti... U dogovoreno vreme
sastanak sa vodičem na venecijanskoj rivi. Povratak u Lido. Polazak za Beograd u poslepodnevnim satima. Noćna vožnja
kroz Sloveniju i Hrvatsku.
5.DAN putovanje (utorak ): BEOGRAD
Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 06.00.časova (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima ).

CENA PAKET ARANŽMANA IZRAŽENA U € PO OSOBI
POLAZAK 09.novembar
PROMO* 79 € 89 €
Hotell 3*

NAPOMENA ZA POLAZAK AUTOBUSA
Obezbeđene peronske karte (važe isključivo za putnike, a ne i za pratioce) , bez nadoknade, putnici će moći da preuzmu od
predstavnika Argus Toursa, kod ulaska na perone, u vremenskom periodu od 45 min. do 30 min. pre programom predviđenog
polaska autobusa. Putnici koji u naznačeno vreme ne preuzmu peronsku kartu, obezbeđenu od strane Argus Toursa, moći će na
peron da uđu, isključivo sa individualno kupljenom peronskom kartom, koju su u obavezi sami da pribave (trenutna cena
peronske karte iznosi 180 din.) Zbog ograničenog vremena zadržavanja autobusa na peronima, putnici moraju strogo poštovati
satnicu za sastanak grupe jer u suprotnom neće se čekati i smatraće se da su odustali od putovanja.

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana do 9 mesečnih rata za korisnike VISA, MASTER i AMERICAN EXPRESS kreditnih kartica INTESA BANKE ili VISA, MASTER I DINA kreditnih kartica Komercijalne banke - isključivo u agenciji Argus Tours, ili 39€ po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 2 jednake mesečne rate bez kamate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, smeštaj u u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem koje se rade isključivo na upit (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) na bazi dva noćenja sa doručkom u hotelu 3* u okolini Lido Di Jesola, obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, individualne troškove, ostale nepomenute troškove i obaveznu gradsku komunalnu taksu isključuvo za hotele u mestu Oderzo, Monastier Di Treviso, okolina Lido di Jesola - za hotele sa 3* - 1.60 € dnevno po osobi, za hotele sa 4* - 1,80 € dnevno po osobi, plaća se na recepciji hotela. Napomena : Ukazujemo da odluku o placanju i visini obavezne gradske komunalne takse donosi svaka opstina pojedinacno, te su ove odluke promenljive , te molimo putnike da to imaju u vidu.
Polazak autobusa iz Novog Sada datuma navedenog u programu putovanja. Povratak poslednjeg dana oko 07h .

OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 560 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd ) - osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja).

POPUSTI I DOPLATE: Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo NA UPIT i doplata iznosi 35 €. Deca po ovom programu ne ostvaruju popust. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.
Prva promena po vec zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora vec podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno
troškova.

FAKULTATIVNI IZLETI I DOPLATE (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama: Venecija (25 €) odrasli /20 € deca do 11,99,god,povratna karta, Padova i Verona (25 €) odrasli /20 € deca do 11,99,god . Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 30 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera), i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate, kao i pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner.

NAPOMENE: U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni.
UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u
obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU
u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja. Važno obaveštenje - Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
Napomena za raspored sedenja : Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog.

OPIS HOTELA: LIDO DI JESOLO (okolina): San Remo 3*, Parioli 3* , Portofino 3*, Eurorest 3*, Citta Di Conegliano 4*, Primhotel 4*, Garden 3*, Park Hotel Villa Fiorita 3*, Hotel Al Fogher 3*, Raffaello 3* , Poppi 4*, Kristall 3* , Best Western Park Continental 4*, Base 4*, Noventa 4*, Omnia 4, Hotel Floris 4* ili slični - u zavisnosti od raspolozivosti kapaciteta hotela i perioda boravka. Hoteli se nalaze u Lido Di Jesolu (okolini) u mestima Conegliano, Oderzo, Noale, Monastier di Trevisou,
Treviso, Spinea, Mira, San Donà di Piave, Noventa di Piave, Mogliano, ... Hoteli raspolažu, salom za doručak i recepcijom. Sve sobe su standardno opremljene TWCom, TV-om i telefonom. Doručak je kontinentalni.

Napomena za smestaj: Tačno ime hotela znaće se 2 dana pre puta o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni. Putnici će biti u obavezi da dodju da promene ugovor o putovanju i dobiju novi ugovor sa tačno navedenim imenom hotela. Putnici će biti smešteni u jednom od navedenih hotela ili sličnom.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i
sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje .
ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma
polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS