Provansa

Provansa - prepoznatljiva arhitektura, raj za umetnike, simbol opuštenog i jednostavnog života, pojam za mirise mediteranskih polja, vrhunska vina, za bajkovite pejzaže i mesta....


Provansa


Sa smeštajem u Eks An Provans sa uključenom posetom Marseju
6 DANA / 3 NOĆI - AUTOBUSOM

Paket aranžman - prevoz, smeštaj i panoramsko razgledanje grada
Provansa - prepoznatljiva arhitektura, raj za umetnike, simbol opuštenog i jednostavnog života, pojam za mirise
mediteranskih polja, vrhunska vina, za bajkovite pejzaže i mesta.... Zato ne propustite da osetite čari jednog od
najšarmatnijih gradova Aix En Provance, sedište kulture južne Francuske i papskom gradu Avignonu, Rimskoj areni i kafeu
Van Gogha u Arlu , živopisnom i dinamičnom gradu Marseju.

1.DAN (cetvrtak 08.11.) : BEOGRAD - EKS AN PROVANCE (okolina)
Sastanak grupe u 14.15 h ( radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „ BAS " , sa predviđenih
perona od 34 do 41 ( ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predvidjene perone je iz Karađorđeve ulice ( preko puta hotela
Prezident ). Predvidjeno vreme polaska u 15.00h. Vožnja autobusom kroz Hrvatsku, Sloveniju i Italiju sa kraćim zadržavanjima radi odmora.
2.DAN (petak 09.11.) : EKS EN PROVANCE (okolina)
Dolazak u Eks An Provans, prestonicu Provanse ili kako ga mnogi nazivaju grad hiljadu Fontana , rodni grad čuvenog slikara Paul Cezann. Panoramski
obilazak (pešačko razgledanje): bulevar Mirabo sa drvoredom topola, katedrala Svetog Spasitelja, Gradska kuća, palata Berze, Sat toranj.... Smeštaj u
hotel oko 15.00 h (po hotelskim pravilima). Slobodno vreme za individualne aktivnosti. NOĆENJE.
3.DAN (subota 10.11.) : EKS AN PROVANS(okolina) - GORDES - SENANQUE ABBAYE-AVINJON - EKS AN PROVANS (okolina)
DORUČAK. Slobodno vreme za individualne aktivnosti , a mi Vam preporučujemo odlazak na celodnevni fakultativni izlet SRCE PROVANSE -
avanturu počinjemo sa obilaskom mesta Gordes - malo selo smešteno na vrhu litice iznad doline Calavon, sa impresivnim zidinama i dvorcem te
samim tim ne cudi sto je bio omiljen motiv mnogim slikarima. Nastavak puta ka Avinjonu- jednom od važnijih gradova Provanse koji je u 14. veku
bio centar hrišćanstva, same katoličke crkve i sedište pape. Po dolasku razgledanje grada i obilazak gradskog jezgra u kome se nalazi Papska palata,
most Svetog Benezea, katedrala Notre Dame de Doms koja se nalazi u Rocher des Doms najstariji deo grada Avinjon, gradske zidine, gradska
većnica.... Povratak u hotel u večernjim satima. NOĆENJE.
4.DAN (nedelja11.11.) : EKS AN PROVANS (okolina) - SEN REMI - LE BO - ARL - EKS AN PROVANS (okolina)
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili celodnevni fakultativni izlet PUTEVIMA VAN GOGHA - poseta Sen Remiju, Le Bo i Arl. Vožnja
slikovitim predelima Provanse do gradića Sen Remi de Provans u kome se rodio Nostradamus i gde je neko vreme boravio i sam Van Gogh. Kraći
obilazak: Gradska kuća sa fontanom delfina, Katedrala, Nostradamusova rodna kuća, Palata porodice De Sad, Nostradamusova Fontana.... Slobodno
vreme (po dogovoru sa vodičem) za individualne aktivnosti. Nastavak putovanja . Dolazak u jedno od najposećenijih sela Provanse LE BO. Obilazak
sela autentične lepote smeštenog na steni. Šetnja drevnim uličicama do crkve Sv Vinsenta i zidina tvrđave Le Bo. Slobodno vreme (po dogovoru sa
vodičem). Nastavak puta prema Arlu, gradu Van Gogha, u kome se danas nalazi najpoznatija škola fotografije i gde se održava najpoznatiji festival
fotografije u Francuskoj. Razgledanje grada: katedrala Sv. Trofima, rimska Arena, Žuta kuća u kojoj je živeo Van Gogh, antički teatar, Place Forum (na
njemu se nalazi poznati kafić sa čuvene slike Vincenta Van Gogha „Le Café de Nuit", slikara koji je deo života proveo u Arlu i u tom periodu bio
najproduktivniji). Povratak u hotel u večernjim satima . NOĆENJE.
5.DAN (ponedeljak)12.11. : EKS AN PROVANS( okolina) - MARSEJ -BEOGRAD
Doručak. Napuštanje hotela i polazak prema metropoli na moru Marseju. Po dolasku, odlazak do istoriskog dela grada, obilazak Stare luke sa
tvrđavama Sv. Nikole i Sv. Jovana, Gradske kuće, Katedrale... Šetnja srednjovekovnim kvartom Panije. Slobodno vreme za individualne aktivnosti.
Predvidjen polazak za Beograd oko 21.00h. Noćna vožnja preko Italije, Slovenije i Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
6.DAN (utorak 13.11. ) : BEOGRAD
Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska u poslepodnevnim satima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima ).

CENA PAKET ARANŽMANA IZRAŽENA U € PO OSOBI
Promo 189 € 199 € HOTEL 3*
08. novembar

NAPOMENA ZA POLAZAK AUTOBUSA
Obezbeđene peronske karte (važe isključivo za putnike, a ne i za pratioce) , bez nadoknade, putnici će moći da preuzmu od
predstavnika Argus Toursa, kod ulaska na perone, u vremenskom periodu od 45 min. do 30 min. pre programom predviđenog
polaska autobusa. Putnici koji u naznačeno vreme ne preuzmu peronsku kartu, obezbeđenu od strane Argus Toursa, moći će na
peron da uđu, isključivo sa individualno kupljenom peronskom kartom, koju su u obavezi sami da pribave (trenutna cena peronske
karte iznosi 180 din.) Zbog ograničenog vremena zadržavanja autobusa na peronima, putnici moraju strogo poštovati satnicu za
sastanak grupe jer u suprotnom neće se čekati i smatraće se da su odustali od putovanja.

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana do 9 mesečnih rata za korisnike VISA, MASTER i AMERICAN EXPRESS kreditnih kartica INTESA BANKE
ili VISA, MASTER I DINA kreditnih kartica Komercijalne banke - isključivo u agenciji Argus Tours, ili 89 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali
iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u
3 jednake mesečne rate bez kamate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a
na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih
poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni

ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih
usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, smeštaj u iskljucivo dvokrevetnim sobama na bazi tri noćenja sa
doručkom u hotelu 3* , obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja..

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami
snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na
teritoriju istih), obaveznu gradsku komunalnu taksu 1,10 € dnevno po osobi, plaća se na recepciji hotela, fakultativne izlete (u
organizaciji ino partnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno - istorijske spomenike, individualne troškove i ostale nepomenute troškove.

POPUSTI I DOPLATE: Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo NA UPIT i doplata iznosi - 65 €. Deca po ovom programu ne ostvaruju popust. Po
ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.
Prva promena po vec zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake
naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. )
agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora vec podleže
promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova

OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 672 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za
državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima
Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd ) - osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u
uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U sllučajju zdravsttvene iinttervenciijje ((pozvati broj 011/36 36
955 centra za pomoć Uniqa osiguranja).

FAKULTATIVNI IZLETI (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama): SRCE PROVANSE (obilazak
Gordes, Abbaye de Sananque, Avinjon) - 35 €, Putevima Van Gogha (poseta - Sen Remi, Le Bo i Arl) - 35 € . Cena fakultativnih izleta zavisi od broja
prijavljenih putnika (neophodan minimum od 25 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima
lokalne agencije inopartnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu
u obavezi da prihvate), kao i pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Izvršilac usluga i pomoći
turistima u mestu odredišta je inopartner.

NAPOMENE: U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna
promeni. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO:
Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom
prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni
valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz
koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na
teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje
EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili
u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku
ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i
da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja......ne rade. Oznaka
kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i inopartnera, te eventualne
naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske
ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja. Važno
obaveštenje - Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim
okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u
programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju
razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Predviđen raspored privremenog
zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od
raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
Napomena za raspored sedenja : Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog

OPIS HOTELA: Smeštaj u okolini Aix en Provence - Campanile Aix-En-Provance Sud Pont De L`arc 3*, Campanile Aix-En-Provence Ouest 3*, Campanile
Aix-En-Provence Est - Meyreuil 3*,Campanile Marseille Vitrolles Griffon 3*,Kyriad Prestige 3*, ili slični ... Gostima hotela je na raspolaganju ,
recepciju, restoran, bar. Sve sobe imaju TWC i TV. Doručak je kontinentalni.
www.campanile.com/fr/hotels/campanile-aix-en-provence-sud-pont-de-larc, www.campanile.com/fr/hotels/campanile-aix-en-provence-ouest-jasde-
bouffan, www.campanile.com/fr/hotels/campanile-aix-en-provence-est-meyreuil,www.campanile.com/fr/hotels/campanile-marseille-vitrollesgriffon,
www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-prestige-aix-en-provence
Napomena za smeštaj:
Tačno ime hotela znaće se 2 dana pre puta o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni. Putnici će biti u obavezi da dodju da promene ugovor
o putovanju i dobiju novi ugovor sa tačno navedenim imenom hotela. Putnici će biti smešteni u jednom od navedenih hotela ili sličnom.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije
Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje .
ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma
polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS