Prag

Fakultativno: Češki Krumlov i Konopište Paket aranžman - prevoz, smeštaj i razgledanje grada AUTOBUSOM - 5 DANA 2 NOĆENJA


Prag


Fakultativno: Češki Krumlov i Konopište
Paket aranžman - prevoz, smeštaj i razgledanje grada
AUTOBUSOM - 5 DANA 2 NOĆENJA


1.DAN putovanja (09.11. petak) BEOGRAD - PRAG
Sastanak grupe u 18.15 h ( radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „ BAS
" , sa predviđenih perona od 34 do 41 ( ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predvidjene perone je iz
Karađorđeve ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predvidjeno vreme polaska u 19.00 h. Vožnja preko Novog Sada, Subotice,
Mađarske, Slovačke sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
2.DAN (10.11. subota) PRAG
Dolazak u Prag u prepodnevnim satima. Po dolasku panoramsko razgledanje grada - pešačka tura (Hradčani, Kraljevski
dvorac, katedrala Sv.Vita, Karlov most, Staromesne namjesti, Vaclavske namjesti...). Nakon razgledanja smeštaj u hotel.
Slobodno vreme za individualne aktivnosti . NOĆENJE.
3.DAN (11.11. nedelja ) PRAG - ČEŠKI KRUMLOV - PRAG
DORUČAK. Sobodan dan u Pragu ili fakultativni celodnevni izlet za Češki Krumlov, čarobnom srednjevekovnom gradu, koji je
smešten iznad reke Vltave a pod zaštitom Unesco-a od 1992 godine. Sam grad je nastao u 13 veku i razvijao se oko zamka
koji dominira gradom, a drugi je po veličini u Češkoj ,odmah iza Hradčana. Grad je impresionirao brojne umetnike pa tako i
ne začudjuje što su filmovi "Hostel" i "Iliuzionista" snimljeni upravo u ovom bajkovitom gradu. Po dolasku informativno
razgledanje grada , šetnja do dvorca uskim gradskim uličicama kao i do crkve Sv.Vita i galerije Egona Šilea. Slobodno vreme
za individualno razgledanje. Povratak u Prag u popodnevnim satima. Ostatak dana slobodan za individualne aktivnosti, a mi
Vam preporučujemo fakultativno vožnju brodom po Vltavi gde ćete uživati u romantičnom pogledu na znamenite lokalitete
uz zvuke čuvenog Bedžiha Smetane. NOĆENJE.
4.DAN (12.11. ponedeljak ) PRAG - KONOPIŠTE - SUBOTICA - NOVI SAD -BEOGRAD
Napuštanje hotela posle doručka i organizovan odlazak do centra Praga. Slobodno prepodne u Pragu ili fakultativni izlet za
Konopište - jedan od najlepših dvoraca Češke iz 13 veka . Bogata kolekcija lovačkih trofeja, srednjevekovnog oružja, stilskog
nameštaja, slika, tapiserija i drugih umetničkih predmeta okružena predivnim vrtovima čini glavnu atrakcuju dvorca i danas.
Slobodno vreme za individualno razgledanje. U dogovoreno vreme u odnosu na informacije vodiča, povratak u Prag po
ostatak grupe i nastavak putovanja oko 17.00 h za Srbiju. Noćna vožnja preko Subotice i Novog Sada uz kraća usputna
zadržavanja radi odmora i carinskih formalnosti....
5.DAN (13.11.utorak ) -BEOGRAD
..Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je u jutarnjim satima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).
Kraj programa.


CENA PAKET ARANŽMANA IZRAŽENA U € PO OSOBI
Polazak 09.Novembar
Aparthotel EDEN /ex Kovis/ 3* 79€ PROMO 59 € 

*BROJ SOBA PO PROMO CENI JE OGRANIČEN!!!!


NAPOMENA ZA POLAZAK AUTOBUSA
Obezbeđene peronske karte (važe isključivo za putnike, a ne i za pratioce) , bez nadoknade, putnici će moći da preuzmu od
predstavnika Argus Toursa, kod ulaska na perone, u vremenskom periodu od 45 min. do 30 min. pre programom predviđenog polaska
autobusa. Putnici koji u naznačeno vreme ne preuzmu peronsku kartu, obezbeđenu od strane Argus Toursa, moći će na peron da uđu,
isključivo sa individualno kupljenom peronskom kartom, koju su u obavezi sami da pribave (trenutna cena peronske karte iznosi 180
din.) Zbog ograničenog vremena zadržavanja autobusa na peronima, putnici moraju strogo poštovati satnicu za sastanak grupe jer u
suprotnom neće se čekati i smatraće se da su odustali od putovanja.

USLOVI PLAĆANJA:
Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na
dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana u 9 mesečnih rata za korisnike VISA, MASTER i AMERICAN EXPRESS kreditnih kartica INTESA BANKE ili
VISA, MASTER I DINA kreditnih kartica Komercijalne banke - isključivo u agenciji  ili 45 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do
pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake
mesečne rate bez kamate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu
profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja
na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
jednake mesečne rate bez kamate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na
osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih
poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

ARANŽMAN OBUHVATA Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih
usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem
(u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) na bazi dva noćenja sa doručkom u hotelu u Pragu, obilaske prema programu putovanja, usluge vodičapratioca
za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami
snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na
teritoriju istih), fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera ) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, individualne troškove i ostale
nepomenute troškove.

OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 560 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za
državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima
Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd ) - osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u
uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 (
centra za pomoć Uniqa osiguranja).

POPUSTI I DOPLATE: Jednokrevetne sobe se rade isključivo na upit i doplata iznosi 35 € za hotel Eden. Dete od 0 - 11,99 godina u sobi sa dve
punoplatežne osobe ostvaruje popust od 10 % na cenu aranžmana. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.

CENA FAKULTATIVE: Vožnja brodom 15 € odrasli /10 € deca ; Konopište - 25 € odrasli /25 € deca; Češki Krumlov - 25 € odrasli/20 € deca. Cena
fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 25 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative
podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera) i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na
zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate, kao i pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim
programom. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner.

NAPOMENE: U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna
promeni. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju
se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi
regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i
drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši
državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo
putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana
sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu
zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo
da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih
praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je
zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje
organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći
do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja. Važno obaveštenje - Obaveštavaju se
putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim
prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne
situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja
organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora
predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
Prva promena po vec zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne
promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija
zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora vec podleže promeni cene po
važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.
Napomena za raspored sedenja :Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog.

OPIS HOTELA:
Hotel CITY CLUB 3* se nalazi u centru Praga, na 15-tak minuta hoda od Vaclavovog trga I na pet minuta hoda od najbliže stanice metroa. Sve sobe sa
TWC, SAT TV.Gostima hotela su na raspolaganju restoran, menjačnica, bilet servis. www.city-club.cz
Napomena za smeštaj: Tačno ime hotela znaće se 2 dana pre puta o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni. Putnici će biti u obavezi da dodju
da promene ugovor o putovanju i dobiju novi ugovor sa tačno navedenim imenom hotela. Putnici će biti smešteni u jednom od navedenih hotela ili
sličnom.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i
sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje .
ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator
putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS