Izložba Fride Kalo U Budimpešti (oktobar)

Svaku fatalnu ženu odlikuje neizreciva strast, a život Fride Kalo, meksičke slikarke revolucionarnog duha, može da stane u dve reči: strast i patnja.


IZLOŽBA FRIDE KALO U BUDIMPEŠTI

Svaku fatalnu ženu odlikuje neizreciva strast, a život Fride Kalo, meksičke slikarke revolucionarnog duha, može da stane u dve reči: strast i patnja. Život će joj obeležiti bolest od ranog detinjstva, teška saobraćajna nesreća iz srednjoškolskih dana i velika ljubav prema suprugu slikaru Dijegu Riveri. Ceo svoj život Frida je pasionirano slikala i na slikarsko platno četkicom utapala sav bol i teške trenutke. Ona je verovatno najatraktivniji i najznačajniji ženski umetnik 20. veka - ostala je upamćena po svojim autoportretima, bolu, strasti i veoma živim bojama. Više od tridesetak slika i drugih radova ove umetnice gostuju u Budimpešti. Selekcija koja ne sadrži samo galerijske portrete, već uključuje i tako velika dela kao njeno prvo platno, slikano 1927. godine, kao i slike i portrete inspirisane događajima u njenom životu, radove prožete simbolikom, crteže, pa čak i fotografije, nudi uvid u svet umetnice, ali i fizičko i psihičko stanje unutrašnjeg sveta Fride Kalo, i pokazuje nam mitsku stvarnost koju je iskusila i rekonstruisala.

PROGRAM PUTOVANJA:
Polazak autobusa iz Sombora u 04:30 sati ispred Sokolskog doma. Putovanje do Budimpešte sa usputnim zadržavanjem zbog pauze i graničnih formalnosti. FAKULTATIVNO: Vožnja do Budimske tvrđave i poseta Nacionalnoj galeriji gde se održava izložba slika i dela Fride Kalo. Slobodno vreme. Odlazak do tržnog centra Campona . Slobodno vreme za šoping i individualne aktivnosti. Polazak za Srbiju u 17:00 sati, gde se stiže do 24:00 sata.

CENA ARANŽMANA: 2.750,00 dinara
Subota, 20.10.2018.

Način plaćanja: akontacija 1.000,00 dinara prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre polaska.

Cena aranžmana obuhvata: prevoz autobusom na relaciji prema programu (visokopodni ili dabldeker prosečne udobnosti bez obuhvaćenih usluga pića i hrane, opremljen audio i video opremom, klimom); organizacione troškove; pratioca grupe.

Cena aranžmana ne obuhvata: *fakultativne izlete (neophodan minimum za realizaciju je 30 putnika): ulaznica za izložbu Fride Kalo - 15 Eura (plaća se ino partneru). Napomena: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti; *obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje: za osobe do 70 godina - 150,00 dinara, preko 70 godina - 420,00 dinara;*individualne troškove i ostale nepomenute troškove.

NAPOMENE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Tokom putovanja, zaustavljanje radi usputnih odmora je predvidjeno na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajalista i uslova na putu. CENA JE FORMIRANA NA BAZI 45 PUTNIKA. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA, AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA ODGODI ILI OTKAŽE PUTOVANJE, O ČEMU ĆE PUTNIKE OBAVESTITI NAJMANJE 5 DANA PRE POLASKA. AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO IZMENE REDOSLEDA POJEDINIH SADRŽAJA U PROGRAMU. UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA. "EURO-LINE PEKEZ". MOLIMO VAS DA SE PRE ZAKLJUČENJA UGOVORA O PUTOVANJU UPOZNATE SA PROGRAMOM PUTOVANJA I OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA T.A "EURO-LINE PEKEZ". Cenovnik broj 1 od 12.09.2018. godine.