Beč (maj - jun)

5 DANA 2 NOĆI - AUTOBUSOM Sa uključenom posetom Parndorfu Paket aranžman - prevoz, smeštaj i razgledanja


Beč


5 DANA 2 NOĆI - AUTOBUSOM
Sa uključenom posetom Parndorfu
Paket aranžman - prevoz, smeštaj i razgledanja


1.DAN putovanja (četvrtak ) : BEOGRAD- NOVI SAD - SUBOTICA - BEČ
Sastanak grupe u 22.30 h na PARKINGU ŠTARK ARENE, južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića
(ulaz sa autoputa). Predvidjeno vreme polaska u 23.00 h. Vožnja preko Novog Sada, Subotice i Mađarske sa
kraćim usputnim zadržavanjima radi carinskih formalnosti i odmora. Noćna vožnja.
2.DAN (petak ): PARNDORF - BEČ
Dolazak u Parndorf, (poznat outlet sa preko 170 radnji najpoznatijih brendova), u ranim jutarnjim satima.
Slobodno vreme za šoping do 12. 00 h kada je predvidjen polazak za Beč. Po dolasku, panoramsko razgledanje
grada: Trg Marije Terezije - raskošni dvorac dinastije Habsburg, Parlament, Opera, Univerzitet, palata
Belvedere, katedrala Sv. Stefana, zgrada Ujedinjenih nacija, Meksički trg, Hundertwasserova kuća... Nakon
razgledanja, smeštaj u hotel u poslepodnevnim satima. Ostatak dana slobodan za individualne aktivnosti.
NOĆENJE.
3.DAN (subota): BEČ/DUNAVSKI TORANJ/- BRATISLAVA
DORUČAK.. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, a mi vam preporučujemo fakultativnu posetu
Donauturmu (Dunavski toranj) odakle možete uživati u jedinstvenom pogledu na panoramu grada i u kafe-restoranu
probati pravu bečku kafu i originalnu Sacher tortu sa šlagom, a u popodnevnim satima mogućnost organizovanja
fakultativne posete Bratislavi - slovačka prestonica koja je svedok krunisanja mnogih kraljeva , posebnost joj
daje mešavina germanskih, mađarskih, čeških i jevrejskih uticaja. Povratak u hotel. NOĆENJE.
4. DAN (nedelja): BEČ/ SCHӦNBRUNN/ SRPSKI BEČ - SUBOTICA - NOVI SAD -BEOGRAD
DORUČAK.Odjava iz hotela i organizovan odlazak do centra Beča,a mi vam preporučujemo fakultativnu posetu
dvorcu Schönbrunn - veličanstvena letnja rezidencija austrijskih vladara (obavezna rezervacija prilikom
prijave).Slobodno vreme u Beču do polaska za Srbiju ili odlazak na fakultativni izlet » Srpski Beč « - pešačka
tura u pratnji bečkog domaćina koji će vam ispričati interesantne priče o ispreplitanim sudbinama Srbije,
srpskih velikana i ovog posebnog grada. Sastanak grupe oko 18.30h i polazak za Srbiju. Noćna vožnja preko
Mađarske, Subotice i Novog Sada sa kraćim usputnim zadržavanjima radi osveženja i carinskih formalnosti.
5. DAN (ponedeljak ): BEOGRAD
Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska u jutarnjim satima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim
prelazima ). Kraj programa.


CENA PAKET ARANŽMANA IZRAŽENA U € PO OSOBI:
POLASCI:
24 i 31.Maj
07.Jun
139 € PROMO* 119 €
EVENT HOTEL PYRAMIDE 4*

* BROJ SOBA PO PROMO CENI JE OGRANICEN!

USLOVI PLAĆANJA:
Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:
Celokupan iznos aranžmana u 9 mesečnih rata za korisnike VISA, MASTER i AMERICAN EXPRESS kreditnih kartica INTESA BANKE ili
VISA, MASTER I DINA kreditnih kartica Komercijalne banke - isključivo u agenciji Argus Tours, ili 59 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do
pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake
mesečne rate bez kamate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu
profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja
na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

ARANŽMAN OBUHVATA:
Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih
usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu, 2 noćenja sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje) u odabranom hotelu u
dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem, usluge vodiča za vreme trajanja aranžmana.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami
snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na
teritoriju istih), troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, individualne troškove koje putnici
naprave u toku putovanja, sve druge nepomenute troškove.

OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 560 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za
državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima
Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd ) - osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u
uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U sllučajju zdravsttvene iinttervenciijje ((pozvati broj 011/36 36
955 centra za pomoć Uniqa osiguranja).

FAKULTATIVNI IZLETI(cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama): Dunavski toranj 10 € po osobi- uklučen
prevoz do tornja i ulaz, Dvorac Schönbrunn 25 € po osobi - u cenu uključen grand obilazak dvorca u pratnji stručnog lokalnog vodiča i ulaznica
(obavezna rezervacija prilikom prijave za aranžman - ograničen broj mesta), Bratislava 15 € po osobi - u cenu uključen prevoz i panoramsko
razgledanje grada u pratnji vodiča ,. »Srpski Beč« 15 € po osobi (deca do 14 godina GRATIS)- u cenu uključen prevoz i panoramsko razgledanje
grada u pratnji vodiča . Minimalan broj prijavljenih za izvođenje fakultative po objavljenim cenama je: Schönbrunn 30, Bratislavu i Donauturm i Srpski
Bec - 20, (u slučaju nedovoljnog broja putnika organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj
putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate); Izvršilac usluga i pomoć turistima u mestu odredišta je inopartner KOMPAS- Siebensterngasse 21,

DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU iznosi 50 € na cenu aranžmana za hotel Pyramide i radi se na upit.
Dete u sobi sa dve punoplatežne osobe: hotel PYRAMIDE od 0 do 11.99 g. u pomoćnom ležaju -25€.Po ovom programu ne postoji mogućnost
umanjenja za sopstveni prevoz.

NAPOMENE: U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna
promeni.
UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.
VAŽNO: Upozoravaju
se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi
regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i
drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši
državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo
putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana
sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu
zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo
da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih
praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu
je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje
organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći
do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja. Važno obaveštenje - Obaveštavaju se
putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim
graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti
od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na
koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih
odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
Napomena za raspored sedenja :Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog.

OPIS HOTELA:
Austria Trend Eventhotel PYRAMIDE 4* se nalazi južno od Beča u Vösendorfu na 5 minuta hoda od najvećeg srednjeevropskog tržnog centra SCS
(www.scs.at), tramvajska stanica se nalazi ispred samog hotela odakle se za oko 30 minuta stiže do samog centra Beča i zgrade Opere. Sve sobe sa
TWC i fenom, klimom, mini barom, sefom, SAT TV. Gostima hotela su na raspolaganju 3 restorana, bazen, wellness sa saunom, parnim kupatilom,
solarijumom. www.austria-trend.at/eventhotel-pyramide
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i
sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje .
ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.