Budimpešta sa posetom Sent Andreji 09/10.12.2017.

 

BUDIMPEŠTA

sa posetom Sent Andreji

09/10.12.2017.

 

Poznata je kao „KRALJICA DUNAVA", grad kojeg odlikuje kultura koja osvaja i zavodi...  Zapamtite, u Budimpešti niste bili ukoliko niste navratili u nadaleko čuvenu poslastičarnicu Žerbo, ukoliko niste zagledali izloge u ulici Vaci , ukoliko  niste doživeli panoramu Budimpešte noću uz zvuke valcera.... Njena  arhitektonska ostvarenja - Budimski dvorac, avenija Andraši sa Trgom heroja i Milenijumska podzemna železnica - proglašeni su delovima svetske kulturne baštine, pod zaštitom UNESCO-a.

                                                                                                                                           
PROGRAM PUTOVANJA:

1. DAN (Subota, 09.12.2017.): Polazak autobusa iz Sombora u 04:30 sati ispred Sokolskog doma. Putovanje do Budimpešte sa usputnim zadržavanjima zbog odmora i formalnosti na graničnom prelazu. Obilazak grada sa stručnim vodičem: Budimska strana - Tvrđava, Vidikovac, Ribarski bastion, crkva Sv. Stefana... Peštanska strana - Trg heroja, Parlament (ne ulazi se), Vaci ulica...slobodno vreme za individualno razgledanje. Smeštaj u hotel 3*. Veče predviđeno za fakultativni program: razgledanje Budimpešte noću-plovidba Dunavom uz zvuke Štrausovog valcera i uz čašicu šampanjca. Povratak u hotel. Noćenje.

2. DAN (Nedelja, 10.12.2017.): Doručak. Odlazak do Sent Andreje, razgledanje znamenitosti grada - Saborna, Požarevačka crkva i ostali pravoslavni sakralni objekti, trg V.S. Karadžića, rodna kuća Jaše Ignjatovića (ne ulazi se),

Centralni trg, trg Cara Lazara...Slobodno vreme. Fakultativno: Poseta tržnom centru Campona. Akvarijuma.Sastanak grupe i polazak za Srbiju oko 17:30 sati, dolazak u Sombor u kasnim večernjim satima.

CENA ARANŽMANA: 49 eura

 

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: akontacija 30 % prilikom rezervacije (gotovinski). Preostali iznos do pune cene aranžmana (gotovinski), najkasnije 10 dana pre polaska na put.

Doplata za 1/1 sobu: 20 eura (jednokrevetna soba na upit).

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

- Prevoz autobusom (klima, audio i video oprema) na relaciji prema programu;

- 1 noćenje sa doručkom (samoposluživanje) u 1/2 i 1/2+1 sobama u hotelu 3* u Budimpešti;

- razgledanje prema program, poseta Sent Andreji, usluge vodiča/pratioca i troškove organizacije putovanja.

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

- Fakultativne izlete: Plovidba Dunavom 15 € po osobi (minimalan broj putnika 30);

- trošove međunarodnog putnog osiguranja Generali sa osiguranom sumom do 30000 EUR, (plaćanje u agenciji, za osobe starosti do 18 god.-200,00 din, za osobe starosti od 18 god. do 70 god.-300,00 din, za osobe starosti preko 70 god.-800,00 din). Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Generali osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. Putno osiguranje je obavezno za ulazak na teritoriju zemalja EU, jer putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih;

- individualne troškove i ostale nepomenute troškove.

 

Hotel "EBEN"3* se nalazi na Peštanskoj strani, širi centar grada na liniji gradskog prevoza, sobe su sa TWC, TV, mini barom, telefonom.Hotel se nalazi na 2-5 minuta hoda od Robne kuce Ikea i tržnog centra Arkad.

 

NAPOMENE:  Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa -

cena je podložna promeni. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta "Euro Line Pekez" ne može imati uticaja. Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Važno obaveštenje: Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja turističke agencije "Euro Line Pekez", kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja Uniqa. Kontakt za reklamacije je 069/1053010. Cenovnik br.1 od 12.10.2017.

 

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE "EURO-LINE PEKEZ" USAGLAŠENI SA STANDARDIMA YUTA.

Hvala na saradnji. Prijatno putovanje želi Vam agencija "EURO-LINE PEKEZ".

 

 

 

 

Podelite sa svojim prijateljima na Facebook-u