Bled (novembar)

B L E D

Ljubljana –Klagenfurt - Otočec
Paket aranžman – prevoz, smeštaj i razgledanja
4 DANA - 2 NOĆI – AUTOBUSOM                                                                                                      

1.DAN  putovanja (08. 11. sreda) :  BEOGRAD - LJUBLJANA

Sastanak grupe u 21.30 časova  sa PARKINGA  KOMBANK ARENE,   južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića (ulaz sa autoputa).  Predvidjeno vreme polaska u 22.00 časa. Noćna vožnja preko Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.  

2.DAN  putovanja (09. 11. četvrtak) :  LJUBLJANA-BLED  

Po dolasku u Ljubljanu, kraće informativno razgledanje grada i slobodno vreme. Nakon posete Ljubljani, kraća vožnja do Bleda i smeštaj u hotel. Ostatak dana slobodan za individualnu posetu crkvici i šetnju pored jezera. NOĆENJE.     

3.DAN  putovanja (10.11. petak) :  BLED – KLAGENFURT – BLED

DORUČAK. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili  fakultativni izlet do Austrije i poseta Klagenfurtu uz mogućnost šopinga u najvećem tržnom centru južne Austrije u centru Klagenfurta – City Arkaden. Povratak u hotel.  NOĆENJE.

4.DAN  putovanja (11.11. subota) :  BLED –  OTOČEC - BEOGRAD

DORUČAK. Odjava iz  hotela i slobodno vreme do polaska za Beograd oko 11.00h. Vožnja kroz Sloveniju i dolazak na bajkoviti Otočec - poznat po nestvarnoj lepoti pejzaža, malom ostrvu na reci Krki i romantičnom, srednjevekovnom zamku. Slobodno vreme za šetnju, fotografisanje .Nastavak putovanja kroz Hrvatsku uz kraća usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti. Očekivano vreme dolaska u Beograd na mesto polaska oko ponoći ( u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa. 

CENA PAKET ARANŽMANA IZRAŽENA U € PO OSOBI:
HOTEL 08. novembar  2017.
Hotel Trst  3* Promo109 € 119 €

 *BROJ SOBA PO PROMO CENI JE OGRANIČEN!!!!!!!

USLOVI PLAĆANJA: 

Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE  INTESA  za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: 

Celokupan iznos aranžmana do 12  mesečnih rata za korisnike VISA, MASTER i AMERICAN EXPRESS kreditnih kartica INTESA BANKE ili VISA, MASTER I DINA kreditnih kartica Komercijalne banke - isključivo u agenciji Argus Tours, ili  49  €   po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake mesečne rate bez kamate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

ARANŽMAN OBUHVATA: 

Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama  sa pomoćnim ležajem (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) na bazi dva  noćenja sa doručkom u hotelu na Bledu, obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.  

ARANŽMAN NE OBUHVATA: 

Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju  neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, individualne troškove  i ostale nepomenute troškove. 

Polazak autobusa iz Novog Sada datuma navedenog u programu putovanja.

 

DESTINACIJA                     MESTO POLASKA                             VREME POLASKA                   MINIMUM                        DOPLATA

BLED                         NOVI SAD – ŽELEZNIČKA STANICA                       20h 25 PUTNIKA                       1.500,00 DIN  !!!

 

POPUSTI I DOPLATE: Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo NA UPIT  i doplata iznosi  za Hotel Trst 3 * - 65 €, POPUSTI  ZA DECU u sobi sa dve punoplatežne osobe: Hotel Trst 3 0-11.99g. 15 €, Po ovom programu ne postoji  mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.

OSIGURANJE: 

Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 448 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134  Beograd ) – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati  broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja).

FAKULTATIVNI IZLETI(cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama): Poludnevni izlet do Klagenfurta 15€,  koji obuhvata organizovan prevoz u pratnji vodiča. neophodan minimum od 30 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate), kao i pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner.

NAPOMENE: U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. 

VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja. Važno obaveštenje - Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

OPIS HOTELA:

Hotel TRST 3* iz lanca hotela i odmarališta Sava nalazi se pored samog Bledskog jezera. Objekat je udaljen 1,3 km od srednjovekovnog Bledskog zamka. Hotel je udaljen 50 km od Ljubljane i 35 km od Aerodroma Ljubljana.  Smeštaj je u sobama sa TWC, SAT TV, sa sefom I  mini barom(uz doplatu), telefonom … http://www.sava-hotels-resorts.com/en/accomodations/sava-hoteli-bled/hotel-trst/ 

Napomena za smeštaj: -U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje .

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska
Program putovanja sa cenovnikom br . 2 od 15.09.2017.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

Podelite sa svojim prijateljima na Facebook-u