Barselona - avio (3noći)


Barselona

PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU:
AVION AVIO TAKSE +TRANSFER + SMEŠTAJ + PANORAMSKO RAZGLEDANJE GRADA
4 DANA - 3 NOĆENJA

Program putovanja sa cenovnikom br. 1 od 03.07.2019.
1.DAN putovanja
(subota 09.11.) BEOGRAD / BARSELONA
Sastanak putnika na aerodromu «Nikola Tesla» dva sata pre poletanja aviona. Vreme poletanja aviona za Barselonu je u 06:45 h (let JU 580 kompanijom Air Serbia), a vreme sletanja je u 09:25 h prema objavljenom redu letenja avio kompanije. Nakon obavljenih carinskih formalnosti organizovan transfer i panoramsko razgledanje grada iz autobusa: Sagrada Familia, Casa Mila, ulica la Ramblas, spomenik Kolumbu. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Nakon razgledanja smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima (posle 15.00 h). NOĆENJE.
2.DAN ( nedelja 10.11.) BARSELONA / FIGUERAS / BARSELONA
DORUČAK. Slobodan dan u Barseloni a mi vam preporučujemo fakultativni izlet za Figueras, grad jednog od najvećih umetnika naše ere, Salvadora Dalija. Obilazak muzeja čija je svaka prostorija umetničko delo po sebi. Povratak u Barselonu. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. NOĆENJE.
3.DAN (ponedeljak nedelja 11.11.) BARSELONA / ŠPANSKO SELO /BARSELONA
DORUČAK. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta poseta etno selu "Pueblo Espanjol" i muzeju na otvorenom . Danas je Špansko selo svojevrstan muzej arhitekture i kulture Španije. Povratak u hotel. NOĆENJE.
4. DAN (utorak 12.11.) BARSELONA / BEOGRAD
DORUČAK. Odjava iz hotela. Slobodno vreme u Barseloni do sastanka sa vodičem . Organizovan transfer do aerodroma. Predviđeno poletanje aviona je u 20.25 h (let JU 585 kompanijom Air Serbia) za Beograd (prema objavljenom redu letenja avio kompanije) očekivano vreme sletanja na na beogradski aerodrom «Nikola Tesla» je oko 22.55 h (prema objavljenom redu letenja avio kompanije). Kraj programa.

PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU U € PO OSOBI
Hotel MADANIS 4 *
09. novembar Promo 499 € 519 €

*BROJ SOBA PO PROMO CENI JE OGRANIČEN!!!!!


USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu,
na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana u 6 mesečnih rata za korisnike VISA, MASTER i AMERICAN EXPRESS kreditnih kartica INTESA BANKE ili VISA, MASTER I DINA kreditnih kartica Komercijalne banke - isključivo u agenciji Argus Tours, ili 219 € po osobi prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake mesečne rate bez kamate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni

ARANŽMAN OBUHVATA: Avio-prevoz na relaciji Beograd-Barselona -Beograd redovnom linijom avio kompanije AIR SERBIA , transfer (autobusom ili mini busom u zavisnosti od broja putnika ) na relaciji aerodrom-hotel-aerodrom, avio takse 111,95 € (16.94 € taksa Bgd aerodroma, 21.55 € taksa aerodroma u Barseloni , 4.48€ bezbednosna taksa Bgd aerodroma, 0.98€ naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja republike Srbije i YQ taksa koja trenutno iznosi 68€ - aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta u odnosu na ugovorenu), koje se plaćaju u dinarskoj protivvrednosti u agenciji (takse su podložne promenama), deca do 2 godine ne plaćaju aerodromsku taksu, smeštaj u isključivo dvokrevetnim sobama , dvokrevetne sobe sa pomoćnim ležajem se rade isključivo na upit (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) na bazi tri noćenja sa doručkom u hotelu 3* u Barseloni, obilaske prema programu putovanja, asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera , troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja i druge pakete osiguranja, obaveznu boravisnu taksu 1 € dnevno po osobi za hotele 3* , plaća se na recepciji hotela fakultativne izlete (neophodan minimum od 15 putnika kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, individualne troškove i ostale nepomenute troškove.

POPUSTI I DOPLATE: Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo NA UPIT i doplata iznosi 100 € . Deca do 2 godine NA UPIT, imaju besplatan smeštaj u zajedničkom ležaju, NEMAJU mesto u avionu i autobusu, nemaju ishranu u hotelu. Deca od 2-12 godina po ovom programu ne ostvaruju popust.
Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora vec podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.

OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu od 373.80 din sa osiguranom sumom do 30.000 EUR - Nadstandardni program osiguranja , za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave poravka u R Srbiji), bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima TRIGLAV OSIGURANJA (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd ). Mogućnost pribavljanja osiguranja od otkaza ili prekida turističkog putovanja u iznosu od 2,1% od ukupne cene aranžmana ( prevoz, smeštaj, takse, aviotakse, YQ doplata za gorivo, vize, izleti koji se ugovaraju pri zaključenju ugovora o putovanju i sl.). Zaključuje se i naplaćuje isključivo prilikom sklapanja Ugovora o putovanju i nije ga moguće zaključiti naknadno. Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima Triglav osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj Centra za pomoc EUROP ASSISTANCE +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu

FAKULTATIVNI IZLETI (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama): Figuearas -65 €, obuhvata organizova prevoz i ulaznicu za muzej , Špansko selo - 50 €, obuhvata organizova prevoz i ulaznicu za muzej. (. Minimalan broj prijavljenih za izvođenje fakultative po objavljenim cenama je 15 putnika (u slučaju nedovoljnog broja putnika organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate), kao i pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom.
NAPOMENA: Prijavljivanje za izlete se vrši prilikom rezervacije aranžmana, plaćanje u Barseloni .

NAPOMENA : Molimo sve putnike da nam dostave tačne brojeve mobilnih telefona, kako bismo bili u mogućnosti da Vas o tačnom vremenu leta odn. sastanka putnika na šalteru Argus Tours-a broj 703 na aerodromu „Nikola Tesla," obavestimo i putem SMS-a 24 h pred let!!! Ukoliko iz bilo kog razloga niste dobili informaciju o tačnom vremenu poletanja aviona iz Beograda, obavezno kontaktirati agenciju 24 h pred put!!!
UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana!
VAŽNO: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih . Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju ili kroz koje prolaze. Za ulazak u zemlje Evropske Unije neophodno je da putna isparava važi minimum 6 meseci od završetka planiranog putovanja. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja.

OPIS HOTELA:
HOTEL MADANIS 4* hotel se nalazi u blizini stadiona Camp Nou, nedaleko od metro stanice Collblanc . Hotel ima konferencijsku sale, restoran , recepciju ... Sobe su isključivo dvokrevetne opremljene sa TWC,TV,telefon,fen... Doručak je na bazi švedskog stola. https://www.hotelmadanis.com/en/

Napomena za smeštaj : --U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Triglav osiguranje.
ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 15 PUTNIKA.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

 

 

Proverite raspoloživost za aranžman Barselona - avio (3noći)

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti