Slovenija (2noći)


Slovenija

Ljubljana - Lešće - Bled - Bohinjsko jezero
fakultativno : Klagenfurt i Velden

Paket aranžman - prevoz, smeštaj i razgledanja 4 DANA / 2 NOĆI - AUTOBUSOM

Program putovanja sa cenovnikom br. 1 od 20. 12. 2018.
1.DAN
putovanje (14.02.četvrtak ) : BEOGRAD - LJUBLJANA
Sastanak grupe u 21.15 h (radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici
„ BAS " , sa predviđenih perona od 34 do 41 ( ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predvidjene perone je iz Karađorđeve ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predvidjeno vreme polaska u 22.00 časova. Noćna vožnja preko Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
2.DAN (15.02. petak): LJUBLJANA - BLED -LEŠĆE
Po dolasku u Ljubljanu, informativno razgledanje grada i slobodno vreme. Nakon provedenog prepodneva u Ljubljani, polazak za Bled . Slobodno vreme na Bledu za šetnju pored jezera, obilazak crkvice ili vožnju brodićem (individualno); rastanak od ovog istinskog dragulja prirode - neka bude uz kafu i pravu »blejsku kremšnitu«. Kraća vožnja do Lešća i smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. NOĆENJE.
3.DAN (16.02.subota): LEŠĆE - KLAGENFURT - WORTHERSEE - VELDEN - LEŠĆE
DORUČAK. Slobodan dan za individualne aktivnosti, a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet do Austrije i posetu Klagenfurtu. Poseta najpoznatijem jezeru Austrije - Wörthersee i poseta Veldenu - gradiću koji je poznat kao austrijski Monte Karlo . Povratak u hotel. U večernjim satima mogućnost organizovanja fakultativne vožnje do Bleda. Slobodno veče za individualnu šetnju pored jezera i uživanje u nestvarnoj prirodi a sve uz kafu i njihov glavni specijalitet »blejsku kremšnitu«. NOĆENJE.
4.DAN (17.02.nedelja): LEŠĆE - BOHINJSKO JEZERO - BEOGRAD.
DORUČAK. Odjava iz hotela, sastanak grupe oko 12.00. vožnja do najvećeg jezera u Sloveniji Bohinjskog jezera.
Slobodno vreme za uživanje u čistoj i netaknutoj prirodi što ga čini jednim od najlepših kutaka Slovenije. Boravak u
Bohinju čini da seosećate kao da je vreme stalo. Polazak za Srbiju oko 16.00h. Dnevno-večernja vožnja preko Hrvatske uz kraća usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti. Očekivano vreme dolaska u Beograd na mesto polaska oko ponoći ( u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.

CENA PAKET ARANŽMANA IZRAŽENA U € PO OSOBI:
POLAZAK: 14. Februar 2019.
HOTEL
Hotel KREK 3* SPECIJAL 109 € 119 € doplata za jednokrevetnu sobu 65 €
*BROJ SOBA PO SPECIJALNOJ PONUDI JE OGRANIČEN!!!!!

NAPOMENA ZA POLAZAK AUTOBUSA
Obezbeđene peronske karte (važe isključivo za putnike, a ne i za pratioce) , bez nadoknade, putnici će moći da preuzmu od predstavnika Argus Toursa, kod ulaska na perone, u vremenskom periodu od 45 min. do 30 min. pre programom predviđenog polaska autobusa. Putnici koji u naznačeno vreme ne preuzmu peronsku kartu, obezbeđenu od strane Argus Toursa, moći će na peron da uđu, isključivo sa individualno kupljenom peronskom kartom, koju su u obavezi sami da pribave (trenutna cena peronske karte iznosi 180 din.) Zbog ograničenog vremena zadržavanja autobusa na peronima, putnici moraju strogo poštovati satnicu za sastanak grupe jer u suprotnom neće se čekati i smatraće se da su odustali od putovanja.

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana do 9 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kartica INTESA BANKE; VISA, MASTER i DINA kartica Komercijalne banke - isključivo u agenciji Argus Tours ili 59 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 2 jednake mesečne rate prilikom rezervacije - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podležna je promeni.

ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu, 2 noćenja sa doručkom (samoposlužni tzv. »švedski sto ») u odabranom hotelu u dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem, obilaske prema programu, usluge pratioca putovanja za vreme trajanja aranžmana i troškove organizacije putovanja u celini.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja i druge pakete osiguranja, troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, individualne troškove koje putnici naprave u toku putovanja, sve druge nepomenute troškove.
Polazak autobusa iz Rume datuma navedenog u programu putovanja.

DESTINACIJA               MESTO POLASKA                VREME POLASKA               MINIMUM                 DOPLATA
SLOVENIJA            RUMA - AUTOBUSKA STANICA         22.45 h                      10 PUTNIKA              GRATIS !!!

OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu od 373.8 din sa osiguranom sumom do 30.000 EUR - Nadstandardni program osiguranja , za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave poravka u R Srbiji), bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima TRIGLAV OSIGURANJA (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd ). Mogućnost pribavljanja osiguranja od otkaza ili prekida turističkog putovanja u iznosu od 2,1% od ukupne cene aranžmana ( prevoz, smeštaj, takse, aviotakse, YQ doplata za gorivo, vize, izleti koji se ugovaraju pri zaključenju ugovora o putovanju i sl.). Zaključuje se i naplaćuje isključivo prilikom sklapanja Ugovora o putovanju i nije ga moguće zaključiti naknadno. Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima Triglav osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj Centra za pomoc EUROP ASSISTANCE +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu
Prva promena po vec zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već
zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora vec podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno
troškova.

FAKULTATIVNI IZLETI (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama: Poludnevni izlet do Klagenfurta I jezera Wörthersee sa Veldenom 15 €, prevoz za Bled 5 €. Izlet obuhvata organizovan prevoz i panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča. Minimalan broj prijavljenih za izlete je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih organizator izleta zadržava pravo ponuditi prijavljenim putnicima više, korigovane cene u odnosu na objavljene koje isti nisu u obavezi da prihvate. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom zbog specifičnosti termina.
DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU U OBA HOTELA IZNOSI 65 € I RADE SE ISKLJUČIVO NA UPIT. Deca od 0-12 godina u pratnji dve punoplatežne osobe ostvaruju
popust od 10 % na cenu aranžmana u hotelu Krek . Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.

Napomena za smeštaj: -U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

OPIS HOTELA:
Hotel Krek 3* se nalazi u novom poslovnom i trgovačkom delu Lešća. Sobe su sa TWC, SAT TV-om. Gostima hotela je na raspolaganju restoran, bar.
Doručak je na bazi švedskog stola - samoposluživanje. http://www.hotel.krek.si/sl/

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Triglav osiguranje.
Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.
Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS